حمایت از صندوق اندوخته جامعه = حمایت از اعضای جامعه

اعضای محترم جامعه در صورت س‍پرده گذاری و حمایت از صندوق اندوخته جامعه ضمن بهره مندی از تسهیلات وام های کوتاه مدت، از پرداخت حق عضویت جامعه و حق جشنواره معاف خواهید بود.


حق عضویت سالیانه مبلغ  3۰۰۰۰۰۰ (3 میلیون) ریال جهت بهره مندی از  معافیت: سپرده گذاری مبلغ 15۰۰۰۰۰۰ (15 میلیون) ریال


حق جشنواره واحدهای تجاری:  ( برابر با مبلغ عوارض مجوز فعالیت اقتصادی )

جهت بهره مندی از معافیت: سپرده گذاری مبلغ حق جشنواره *(ضربدر) 6 =... .................ریال


 

حق جشنواره واحد های خدماتی: ( برابر با50٪ مبلغ عوارض مجوز فعالیت اقتصادی ) 

جهت بهره مندی از معافیت: سپرده گذاری مبلغ حق جشنواره  * (ضربدر) 6=... .................. ریال

 

حق عضویت متقاضیان جدید اخذ مجوز ( بار اول): پرداخت مبلغ 3000000 (3 میلیون ) ریال بعلاوه مبلغ

15000000( 15 میلیون) ریال سپرده نزد صندوق در غیر اینصورت جمعا مبلغ 6000000 (6 میلیون) ریال نقدا پرداخت نمایند.

صندوق اندوخته جامعه

تمامی حقوق این سایت برای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش محفوظ است.
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش - Morvatak Software Service - Kish FAVA Persia Co. Ltd. - Information Technology & Services