حمایت از صندوق اندوخته جامعه = حمایت از اعضای جامعه

اعضای محترم جامعه در صورت س‍پرده گذاری و حمایت از صندوق اندوخته جامعه ضمن بهره مندی از تسهیلات وام های کوتاه مدت، از پرداخت حق عضویت جامعه و حق جشنواره معاف خواهید بود.


حق عضویت سالیانه مبلغ  3۰۰۰۰۰۰ (3 میلیون) ریال جهت بهره مندی از  معافیت: سپرده گذاری مبلغ 15۰۰۰۰۰۰ (15 میلیون) ریال


حق جشنواره واحدهای تجاری:  ( برابر با مبلغ عوارض مجوز فعالیت اقتصادی )

جهت بهره مندی از معافیت: سپرده گذاری مبلغ حق جشنواره *(ضربدر) 6 =... .................ریال


 

حق جشنواره واحد های خدماتی: ( برابر با50٪ مبلغ عوارض مجوز فعالیت اقتصادی ) 

جهت بهره مندی از معافیت: سپرده گذاری مبلغ حق جشنواره  * (ضربدر) 6=... .................. ریال

 

حق عضویت متقاضیان جدید اخذ مجوز ( بار اول): پرداخت مبلغ 3000000 (3 میلیون ) ریال بعلاوه مبلغ

15000000( 15 میلیون) ریال سپرده نزد صندوق در غیر اینصورت جمعا مبلغ 6000000 (6 میلیون) ریال نقدا پرداخت نمایند.

تمامی حقوق این سایت برای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش محفوظ است.
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش - Morvatak Software Service - Kish FAVA Persia Co. Ltd. - Information Technology & Services