آشنایی با برخی از قوانین مناطق آزاد

 اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌هاى مناطق آزاد

ماده ۵ - هر منطقه توسط سازمانى که به‌صورت شرکت با شخصیت حقوقى مستقل تشکیل مى‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره مى‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌هاى وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌هاى دولتى و سایر مقررات عمومى دولت مستثنى بوده و منحصراً براساس این قانون و اساسنامه‌هاى مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش‌بینى نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده ۶ - سازمان توسط هیئت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیئت مدیره توسط هیئت وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را به عهده خواهد داشت، به‌موجب حکم ریاست جمهورى و از میان اعضاء هیئت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرائى در زمینه‌هاى اقتصادى و زیربنائى منطقه مى‌باشد. انتخاب مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره براى مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

عزل مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره با همان مراجع انتخاب‌کننده مى‌باشد. هیئت وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومى سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده ۷ - سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیئت وزیران نسبت به تشکیل شرکت‌هاى لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل مى‌شود اقدام نماید

ماده ۸ - سازمان و شرکت‌هاى تابع آن مجاز هستند قراردادهاى لازم را به اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارج منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلى و خارجى با رعایت اصول قانون اساسى براى انجام طرح‌هاى عمرانى و تولیدى مشارکت کنند. اختلاف‌ها و دعاوى ناشى از قراردادهاى منعقد شده حسب توافق‌ها و تعهدهاى قراردادى دو طرف، رسیدگى و حل و فصل مى‌شود.

ماده ۹ - وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌هاى دولتى و وابسته به دولت مى‌توانند براى ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه قراردادهاى لازم را در حدود مصوبه‌هاى هیئت وزیران با سازمان یا شرکت‌هاى تابع آن منعقد نماید. شرایط اینگونه قراردادها به‌نحوى خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتى منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد

ماده ۱۰ - سازمان هر منطقه مى‌تواند با تصویب هیئت وزیران در مقابل انجام خدمات شهرى و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشى و رفاهى از اشخاص حقیقى و حقوقى عوارض اخذ نمود

تبصره - اشخاص حقوقى و حقیقى از پرداخت هرگونه عوارض دیگر به استثناء عوارض موضوع این ماده در محدوده منطقه معاف مى‌باشند.

ماده ۱۱ - صدور مجوز براى انجام هر نوع فعالیت اقتصادى مجاز ایجاد بنا و تأسیسات و تصدى به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقى و حقوقى در مورد مشاغلى که متصدى مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان مى‌باشد.

ماده ۱۲ - مقررات مربوط به اشتغال نیروى انسانی، بیمه و تأمین اجتماعى و صدور روادید براى اتباع خارجى به‌موجب آئین‌نامه‌هائى خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

ماده ۱۳ - اشخاص حقیقى و حقوقى که در منطقه به انواع فعالیت‌هاى اقتصادى اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادى در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌بردارى مندرج در مجوز به‌مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائى موضوع قانون مالیات‌هاى مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتى خواهند بود که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شوراء اسلامى خواهد رسید

ماده ۱۴ - مبادلات بازرگانى مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکى از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنى هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکى در محدوده هر منطقه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانى مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافرى و تجارى تابع مقررات عمومى و صادرات و واردات کشور مى‌باشد

ماده ۱۵ - واردات کالاى تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیئت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتى از حقوق گمرکى و سود بازرگانى معاف مى‌باشند.

ماده ۱۶ - ورود کالاهائى که تمام یا بخشى از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید مى‌شود از تمام یا بخشى (متناسباً) از حقوق گمرکى و سود بازرگانى مربوط به مواد اولیه داخلى معاف خواهد بود.

ماده ۱۷ - کالاهائى که براى به کارگیرى و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل مى‌گردند، از موارد حمل و نقل داخلى کشور است، ولى صادرات آنها از منطقه به خارج تابع عمومى صادرات و واردات خواهد بود.

تمامی حقوق این سایت برای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش محفوظ است.
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش - Morvatak Software Service - Kish FAVA Persia Co. Ltd. - Information Technology & Services